Jan Jongmans Fonds

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Jan Jongmans Fonds.

De stichting bestaat sinds 20 september 1961 en is opgericht door Jan W.M. Jongmans, oorspronkelijk als de "Stichting sterken helpen zwakken". Jan Jongmans, psychiater, was voorzitter van het bestuur van Maria Roepaan, de "zwakzinnigeninrichting" te Ottersum. In Maria Roepaan werd veel wetenschappelijk onderzoek verricht, o.a. in het cytogenetisch laboratorium. Om dit een financiële basis te geven, riep Jongmans een aparte stichting in het leven. De voorzitter van het bestuur van Maria Roepaan werd tevens voorzitter van de "Stichting sterken helpen zwakken".
Portret Jan Jongmans
Bij het afscheid van Jan Jongmans in 1967 werd als eerbetoon aan hem aan de stichting diens naam gegeven: de Stichting Jan Jongmans Fonds. De stichting kreeg bovendien een zelfstandige rol en eigen voorzitter. Dit bleek een goed besluit omdat de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking een enorme ontwikkeling doormaakte. Tijdens talloze fusies van instellingen en verschuiving van de zorg zoveel mogelijk naar de eerste lijn, zijn functie en belang van de stichting ongewijzigd gebleven.
Zeer veel jaren, heeft de heer drs. H.B. Kramer in het bestuur gefunctioneerd als secretaris/penningmeester, waardoor de Stichting Jan Jongmans Fonds een grote mate van stabiliteit en bekendheid heeft gekregen.
Belangrijk is dat het bestuur van de Stichting geheel onbezoldigd is; daardoor kan de opbrengst van het vermogen van de stichting nagenoeg geheel ten goede komen aan haar onderzoeksdoeleinden.

Doelstelling

De stichting Jan Jongmans Fonds ondersteunt uitsluitend wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot verbetering van het leven en welzijn van mensen met een verstandelijke beperking en indien de aanvragen beantwoorden aan bovengenoemde doelstelling, bepaalt het bestuur de financiële bijdrage. De stichting ondersteunt geen projecten zonder wetenschappelijke basis.
De subsidieaanvraag moet gepaard gaan met een begeleidende brief, een met recente literatuur onderbouwd onderzoeksvoorstel, een begroting en dekkingsplan met vermelding van alle financiers en een samenvatting.

Projecten

In de loop van het bestaan van de Stichting zijn tal van projecten mede gefinancierd. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot de publicatie van meerdere proefschriften, van artikelen in gerenommeerde tijdschriften en tevens is er een studieboek verschenen. Enkele voorbeelden treft u hieronder aan:

PROEFSCHRIFTEN

Nienke Bekkema

The challenge of caring together

END-OF-LIFE CARE FOR PEOPLE WITHE INTELLECTUAL DISABILITIES

Het doel van dit promotieonderzoek is meer inzicht geven in de zorg aan het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking, vanuit de perspectieven van zowel mensen met een verstandelijke beperking als familie, begeleiders en artsen.

Tonnie Coppus

Predictors of Dementia and Mortality in Down's syndrome

Kenmerkend voor het Down syndroom is het optreden van een vroegtijdige veroudering en daarmee samenhangend een verhoogd risico op het krijgen van de ziekte van Alzheimer. In dit promotieonderzoek zijn de belangrijkste determinanten van dementie en sterfte van ouderen met het syndroom van Down (>45 jaar).

Rob van Hooren

What's eating them

MORAL CONSIDERATIONS IN THE MANAGEMENT OF OBESITY IN THE CASE OF PRADER-WILLI SYNDROME

In dit promotieonderzoek werden morele overwegingen van zorggevers bestudeerd om antwoord te vinden op de hoofdvraag wat goede zorg in deze specifieke zorgpraktijk inhoudt, met de nadruk op het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de preventie van overgewicht bij jongeren met dit syndroom.

Madeleine Roovers

Mensbeelden en moreel handelen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten

‘Volwaardig burgerschap’ van verstandelijk gehandicapte mensen wordt in zorgvisies en beleidsplannen nadrukkelijk bepleit. In de alledaagse praktijk is dit niet altijd vanzelfsprekend. Idealen staan tegenover de feiten.

In dit proefschrift komt morele ambivalentie aan de orde, is gezocht naar oorzaken en hoe en waar de ethiek kan bijdragen aan de oplossingen.

Anja Vinck

Neurocognitive functioning of children with Spina Bifida

Het doel van dit promotieonderzoek is meer inzicht geven in de zorg aan het levenseinde van mensen met een verstandelijke beperking, vanuit de perspectieven van zowel mensen met een verstandelijke beperking als familie, begeleiders en artsen.

Hille Vos

Advanced Care Planning

IN PALLIATIVE CARE FOR PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Het doel van dit promotieonderzoek is meer inzicht krijgen in de Advanced Care Planning in de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Ook is in het proefschrift de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een Advanced Care Programma voor professionals beschreven.

Cis Vrijmoeth

Timely identification of people with intellectual disabilities in need of palliative care

Het onderzoeksdoel van dit proefschrift is een toepasbare, haalbare en valide checklist (PALLI) te ontwikkelen die zorgverleners van verstandelijk beperkte mensen ondersteunt bij tijdig identificeren van behoefte aan palliatieve zorg. Effectieve implementatie van PALLI vereist duurzame aandacht op beleidsniveau en het ontwikkelen van een protocol voor de inzet van PALLI.

Els de Witte van der Schoot

Hepatitis B and mental handicap

In dit proefschrift wordt beschreven waarom hepatitis B in het verleden zo veel voor kon komen in instituten voor mensen met een verstandelijke beperking en dat mensen met het syndroom van Down een extra verhoogd risico lopen. Vaccinatie bleek zeer effectief tegen verdere verspreiding van hepatitis B, ook bij menen met het syndroom van Down.

ARTIKELEN

Primary mental healthcare for adults with mild intellectual disabilities

meer informatie | makkelijk lezen

Matched care voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en psychische problemen bij de huisarts

meer informatie | makkelijk lezen

Pijnbeleving en cognitie bij mensen met Williams syndroom, Prader-Willi syndroom en Fragiele-X syndroom

meer informatie

Proactief gezondheidsmanagement voor mensen met een verstandelijke beperking

meer informatie

Examing the Volantary deployment of people without a disability on behalf of people with disabilities

meer informatie

Belevingsgerichte zorg met behulp van clownerie voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking

meer informatie

STUDIEBOEK

Annelies van Heijst

Verwenzorg in het bijzonder

Het doel van dit boek is om Verwenzorg beter te doorgronden, zodat er een beter begrip ontstaat over wat het wél is en wat het niet is en waar het aan bijdraagt. Het begrip Verwenzorg wordt breed ingestoken. Sommige groepen en individuen doen waarschijnlijk al lang aan verwenzorg zonder dat ze dat woord ooit hebben gehoord of zullen gebruiken. De kern is niet onder welke naam iets gebeurt, maar wat er gedaan wordt en wie daar blijer en gelukkiger van wordt.

Financiën

De Stichting Jan Jongmans Fonds verwerft inkomsten uit rendementen van het bestaande vermogen. Daarnaast ontvangt de Stichting donaties en legaten. De Stichting streeft er naar om het vermogen in stand te houden.
De Stichting heeft een ANBI-status en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer: 41062719.
Tevens is de stichting ingeschreven als LEI (Legal Entity Institute) bij de KvK.

CONTACT

Aanvragen voor (mede)financiering van onderzoeksprojecten, als ook vragen of opmerkingen kunt u sturen naar:

Stichting Jan Jongmans Fonds

info@stichtingjanjongmansfonds.nl

Met ingang van 1-1-2019 is de bestuurssamenstelling:

Dhr. drs. P.J.C. van Kalmthout - voorzitter
Mevr. H.J.M. Meijs MSc. - secretaris
Dhr. drs. M.J.M. Simons - penningmeester
Mevr. J. de Cloe - lid
Mevr. dr. P.P.M. de Witte van der Schoot - lid

U kunt ook een bericht sturen d.m.v. onderstaand contactformulier.